Park Technologiczny SA

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Strona główna Cele - misja - zadania
Cele, misja, zadania PTSA

Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców funkcjonujących w oparciu o innowacyjne technologie oraz osiągnięcia nauk społecznych i humanistycznych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorców, tworzenie miejsc pracy, wzrost potencjału społeczno - gospodarczego miasta Koszalina oraz stymulowanie współpracy środowiska naukowego i lokalnego biznesu.

Powyższe cele Spółka zamierza osiągać poprzez:

 • zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • usprawnienie procesu transferu technologii do biznesu oraz inicjowanie współpracy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim;
 • tworzenie regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych – grup poprzez kojarzenie jednostek organizacyjnych, w skład których będzie wchodzić co najmniej jedna jednostka naukowa uczelni wyższej oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących wspólne badania naukowe, prace rozwojowe służące lokalnej gospodarce lub inwestycje służące budowaniu regionów wiedzy;
 • zarządzanie własnością przemysłową i intelektualną instytucji badawczych (patentami, wzorami przemysłowymi, itd.) w zakresie jej komercjalizacji;
 • pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych z branż zaawansowanych i czystych technologii oraz BPO (Bussines Process Outsoursing);
 • przeciwdziałanie migracji zdolnej młodzieży;
 • aktywizację lokalnej społeczności na terenie miasta Koszalina i okolic;
 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi;
 • możliwość korzystania przez przedsiębiorców z usług pomocniczych świadczonych przez Spółkę;
 • współpracę i wymianę doświadczeń między firmami zlokalizowanymi w Parku Technologicznym;
 • stworzenie dla studentów Politechniki Koszalińskiej możliwości łatwego rozpoczęcia działalności naukowo-badawczej i gospodarczej.

Misja: Tworzenie klimatu proinnowacyjnego w gospodarce regionu i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Zadania:

 1. Promocja współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi
 2. Analiza popytu na określone prace B+R w gospodarce
 3. Szukanie możliwości wykorzystania istniejących wyników badań w biznesie
 4. Kojarzenie firm ze światem nauki
 5. Pomoc w uzyskaniu środków na sfinansowanie inwestycji innowacyjnych ze środków UE
 6. Pomoc dla firm we wdrażaniu projektów
 7. Pomoc w znalezieniu inwestora
 8. Tworzenie strategii inwestycji „od badań do wdrożenia”
 9. Tworzenie modeli działalności kooperacji biznesowych i biznesowo-rozwojowych
 10. Pomoc w drodze do uzyskana certyfikatów
 11. Pomoc w uzyskaniu patentów i ochronie własności intelektualnej
 

Akcjonariusze PT: Politechnika Koszalińska, Gmina Miasto Koszalin